top of page

1. Algemeen

1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden: studio styl, gevestigd: Bergestraat 14 - 1730 Asse in België met BTW nummer: BE0 695 446 646.

  •  Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die met studio styl een overeenkomst sluit.

  •  Overeenkomst is de overeenkomst van opdracht tussen studio styl en opdrachtgever.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en studio styl. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. studio styl en opdrachtgever treden dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.5 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Elk geschil wordt beslecht door de rechtbanken van Brussel.

 

2. Uitvoering van de opdracht

2.1 studio styl draagt zorg voor uitvoering van de opdracht conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

2.2 Uitvoering van de opdracht start/vindt plaats op de overeengekomen datum/in overeengekomen periode.

2.3 studio styl is altijd bevoegd een aanvraag of opdracht niet te aanvaarden.

2.4 Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van een uitvoering van een opdracht, de datum van de uitvoering (bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2.2) kosteloos verplaatsen. Daarna is opdrachtgever € 200,00 verschuldigd als forfaitaire tegemoetkoming in de reeds verrichte voorbereidingswerkzaamheden en de noodzaak tot reorganisatie van de uitvoeringsagenda van studio styl.

2.5 De in te richten/stylen woning moet goed toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat bij aankomst van de meubels een toegang van minimaal 90 cm breed vrij gemaakt is. Inrichting van een modelwoning op een werf is mogelijk, mits de woning maximaal op het eerste verdiep gelegen is en een veilige toegang mogelijk is. Als bij aankomst blijkt dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan de inrichting niet op de geplande dag doorgaan. studio styl brengt dan een forfaitaire tegemoetkoming van € 350,00 extra in rekening voor reeds uitgevoerde voorbereidingswerkzaamheden en reistijd.

3. Levertijd en –voorwaarden

3.1 Door studio styl opgegeven levertijden zijn richtinggevend, niet bindend. studio styl gaat een inspanningsverbintenis aan om opgegeven termijnen na te leven.

3.2 De levertijd gaat in op het moment dat opdrachtgever een schriftelijke of elektronische bevestiging van studio styl heeft ontvangen.

3.3 De door studio styl opgegeven dag van uitvoering dan wel levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen. Als buiten schuld van studio styl vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de dag van uitvoering dan wel de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt ook verlengd als de vertraging aan de zijde van studio styl is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door opdrachtgever van enige voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of te vergen medewerking.

3.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de studio styl, geeft overschrijding van de levertijd, opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op vergoeding van enige door opdrachtgever geleden schade.

3.5 Als levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan studio styl, is studio styl gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.6 Nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zijn door en voor rekening van opdrachtgever aanwezig en kunnen door studio styl gebruikt worden tijdens de uitvoering van de opdracht.

 

4. Verkregen informatie en documenten

4.1 Opdrachtgever mag verkregen informatie, foto’s en documenten van studio styl alléén gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

4.2 studio styl is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift studio styl tot mededeling verplicht.

4.3 studio styl heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, als het 3 jaar of langer geleden is dat studio styl de opdracht voor opdrachtgever heeft uitgevoerd.

 

5. Prijs

5.1 In algemene zin opgegeven prijzen (zoals in eerdere opdrachten of offertes en richtinggevende prijzen op de website www.studiostyl.be) kan studio styl ten allen tijde wijzigen. Voor lopende opdrachten geldt de prijs die schriftelijk in de overeenkomst is overeengekomen. Geleverde producten of diensten factureert studio styl tegen de prijs gangbaar op het ogenblik van de bestelling. studio styl houdt zich het recht voor om, indien tussen de bestelling en de levering een verhoging van minstens 5% is tussengekomen ten gevolge van de verhoging van de

prijzen van gebeurlijke leveranciers van studio styl, en/of de verhoging van de lonen, wisselkoersen of andere kosten, deze verhoging door te rekenen aan opdrachtgever.

 

6. Facturering en betaling

6.1 studio styl factureert 50% van de totaal overeengekomen prijs voorafgaand aan levering van goederen/diensten. De overige 50% factureert studio styl na uitvoering. Voor opdrachten die langer dan 1 maand duren, stuurt studio styl maandelijks een factuur, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Facturen van studio styl zijn betaalbaar op de zetel van studio styl, dan wel op de door studio styl opgegeven bankrekening. De facturen moeten uiterlijk betaald zijn op de 14de kalenderdag na factuurdatum op rekeningnummer BE 59 1030 5480 0826. Facturen worden opgesteld in euro’s.

6.3 Als de facturen van studio styl niet binnen de voorziene termijn betaald worden, zal studio styl, met ingang de 15e kalenderdag na factuurdatum, een verwijlintrest opbrengen van 10% op jaarbasis. Tevens zal met ingang de 15e kalenderdag na factuurdatum ten titel van forfaitaire schadevergoeding een vermeerdering verschuldigd  zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100. Bij niet professionele opdrachtgevers wordt voorzien in een gelijkwaardige vergoeding als studio styl in gebreke blijft om aan de opdrachtgever betaling of afgifte van zaken verschuldigd (zoals uit hoofde van creditnota’s, verrekeningen, of anderszins) terug te storten uiterlijk vijftien dagen na hiertoe aangetekend te zijn uitgenodigd door de opdrachtgever.

6.4 Als opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van studio styl op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van studio styl.

6.5 Als de opdrachtgever nalatig is in zijn betalingsverplichtingen, heeft studio styl het recht haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten.

6.6 De opdrachtgever heeft niet het recht om eventuele vorderingen op studio styl in mindering te brengen op het door opdrachtgever jegens studio styl verschuldigde.

6.7 Alles wat de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, enige vorm van bescherming tegen zijn schuldeisers aanvraagt zoals beroep op de Wet Continuïteit Onderneming, onder curatele wordt gesteld, indien uitvoerend beslag wordt gelegd bij de opdrachtgever, en wanneer hij overlijdt, in vereffening gaat of wordt ontbonden

6.8 studio styl is verantwoordelijk voor de in het verband met de onderhavige overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving.

  

7. Aansprakelijkheid

7.1 studio styl kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. studio styl is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door studio styl geleverde dienst(en) en documenten.

7.2 studio styl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten door de opdrachtgever. studio styl gaat een inspanningsverbintenis aan, en biedt geen garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan studio styl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan studio styl worden verstrekt. Als opdrachtgever verzuimt de gegevens te verstrekken, dan is studio styl niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade. Als de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan studio styl zijn verstrekt, heeft studio styl het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. studio styl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat studio styl is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor studio styl kenbaar behoorde te zijn.

7.5 studio styl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6 Alle aanspraken jegens studio styl zijn te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

 

8. Opschorting en ontbinding

8.1 Als opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, beroep doet op de Wet Continuïteit van de onderneming of  in staat van faillissement verkeert, is studio styl gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

8.2 Als door overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt studio styl ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.3 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan, omstandigheden waar studio styl geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben, die nakoming van de overeenkomst verhinderen, zoals stakingen, molest, oorlog(dreiging) en niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan studio styl afhankelijk is.

8.4 In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1, 2 en 3 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

8.5 Als studio styl gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens goederen te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Als opdrachtgever dergelijke zekerheid weigert, is studio styl vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van studio styl op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

9. Klachten

9.1 Klachten moeten binnen 15 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk en aangetekend aan studio styl kenbaar worden gemaakt. In geval van facturatie dient de factuur binnen de vijftien dagen schriftelijk en aangetekend te worden geprotesteerd, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal studio styl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door studio styl worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. studio styl is ook in dat geval slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 7.6 van deze algemene voorwaarden.

9.3 Een klacht rechtvaardigt in geen geval schorsing van betaling.

 

10. Geleverde goederen – huur 

10.1 Tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst worden alle door studio styl afgeleverde goederen geleverd in een huurrelatie. De opdrachtgever draagt, in geval van huur van goederen van studio styl, zorg voor deze goederen.

10.2 De duur van de huur van de eigendommen is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst. In geval de opdrachtgever de huur niet opzegt, zal bij overschrijding van de in de opdrachtovereenkomst afgesproken duur, de huur verder worden gezet in maandelijkse termijnen. Deze nemen steeds aanvang bij aanvang van elke nieuw begonnen maand en waarbij de huur telkens voor de gehele nieuw aangevatte maand verschuldigd is. Dit betekent dat indien de huur volgens de opdrachtovereenkomst eindigt op de zoveelste dag van de maand (bijv. de 14e), het behoud van de goederen na die dag (dus in het voorbeeld de 15e) een nieuwe maand doet inluiden.

10.3 studio styl levert goederen die nieuw zijn, minstens nooit anders gebruikt zijn dan als ornament in een te verkopen of te verhuren pand;

  • 10.3.a De opdrachtgever aanvaard derhalve – bij gebreke aan protest binnen de 24u na aflevering van de goederen op locatie – dat de  geleverde goederen in perfecte staat zijn. De opdrachtgever aanvaard tevens de goederen niet anders dan als ornament te zullen gebruiken, en deze nooit te verplaatsen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van studio styl.

  • 10.3.b Het is derhalve de opdrachtgever, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, ook niet toegelaten de door studio styl geplaatste goederen, laat staan de gehele inrichting:
    – te gebruiken voor andere doeleinden dan zuivere decoratie met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot verkoop of verhuur van het eigendom van de opdrachtgever. Ten titel van voorbeeld wordt in door studio styl geleverde bedden niet geslapen, aan de geleverde tafel niet gegeten, etc….
    – te verplaatsen naar een andere ruimte, ook niet binnen hetzelfde gebouw. Indien opdrachtgever de goederen wel verplaatst, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd gelijk aan de helft de huurprijs van de eerste huurmaand, onverkort het verder lopen van de huur, en onverminderd vergoeding voor beschadiging aan de goederen, zoals verder aangegeven.

  • 10.3.c De opdrachtgever dient bij het einde van de opdracht de goederen in dezelfde staat terug te bezorgen. Beschadigingen zullen behoudens andersluidend schriftelijk akkoord aanleiding geven tot vervanging van de goederen in nieuwwaarde. De opdrachtgever kan in voorkomend geval de goederen behouden, maar zal gehouden zijn de nieuwwaarde van de goederen terug te betalen aan studio styl binnen de acht werkdagen volgend op de vaststelling van de schade en het verzoek tot betaling van de nieuwwaarde van de goederen door studio styl.

10.4 studio styl is bovendien in ieder geval niet gehouden aan opdrachtgever of derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, indien de goederen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de opdrachtgever. Het komt de opdrachtgever toe studio styl van elke ter plaatse geldende norm of regelgeving (bvb in het kader van reglementen van mede-eigendom, plaatselijke reglementen van stad, gemeente etc.) in kennis te stellen indien van toepassing.

10.5 Op straffe van schadevergoeding verwittigt opdrachtgever studio styl per aangetekend schrijven over elk beslag dat door een derde zou worden gelegd. In geval van dergelijk beslag verbindt de opdrachtgever er zich toe om studio styl onmiddellijk in kennis te stellen van het bedrag met overmaking van het beslagexploot per mail, en verbindt hij er zich tevens toe de beslagleggende gerechtsdeurwaarder onmiddellijk in kennis te stellen van de overeenkomst bestaande tussen Opdrachtgever en studio styl, en een kopie van die overeenkomst over te dragen aan de gerechtsdeurwaarder in kwestie. Gebeurlijke kosten hierdoor veroorzaakt voor studio styl zullen worden vergoed door de opdrachtgever.

10.6 De opdrachtgever verklaart dat het pand dat wordt ingericht door studio styl voldoende verzekerd is om de door studio styl binnengebrachte goederen mede te kunnen dekken, en zo nodig hiervan zijn verzekeraar in kennis te stellen met het oog op aanpassing van de dekking. De opdrachtgever aanvaardt dat studio styl niet gehouden is de dekking door de verzekeraar af te wachten en dat hij zodoende de vergoeding conform artikel 10.2.c zal overmaken aan studio styl op eerste verzoek. Opdrachtgever ontvangt van studio styl in voorkomend geval een factuur evenals alle documentatie en foto’s beschikbaar bij studio styl met het oog op staving van zijn claim ten aanzien van de verzekeraar. De opdrachtgever kan aan deze verplichting verzaken mits een schadevrijwaring van 7% te aanvaarden op de inrichtingsprijs exclusief BTW.

 

11. Bereikbaarheid

11.1 studio styl is telefonisch bereikbaar op +32 (0)474 47 40 53 en +32 (0)486 06 38 53 of via mail op info@studiostyl.be.

 

Asse, 1 januari 2021

bottom of page